ஏ.ஆர்.ரகுமானின் மனைவி யாரென்று உங்களுக்கு தெரியுமா.? இணையத்தில் வெளியிட்ட தனது மனைவின் புகைப்படத்தை பார்த்து அட இவங்களா என்று வாயைப்பி ள ந்த ரசிகர்கள்..!!

திரையரங்கம்

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் என்பவர் இசை யுலகப் ப யண த்தை 1985 இல் ஆரம்பி த்தார். இவரின் கு டும் பம் இ சை சார் ந்தது. இ வரின் த ந்தை சே கர் ம லையாள த் திரை ப்படத் து றை யில் பணி யாற் றியவர். இவர் சிறு வ யதி லேயே த ந் தையை இழ ந்தா ர். அதன் பின் குடும்ப த்தில் வ ருமா னம் இல் லாத நி லை யில் தன் தந்தை யின் இசை க் கருவிகளை வாடகை க்கு விட்டு அந்த வரு மானத் தில் பி யானோ ஆர்மோ னியம் மற்றும் கி த்தார் வாசிக் கக் க ற்று கொ ண்டார். தன் ராஜ் மா ஸ்டரிடம் மு றை ப்படி இசை கற்றுக் கொ ண்டா ர். 11 வ ய தில் இ ளைய ராஜா இ சைக்கு ழுவி ல் கீபோ ர்டு வாசி ப்பதற் காகச் சேர் ந் தா ர்.

பின்னர் எம். எஸ். விஸ் வநாதன், ரமே ஷ் நாயுடு, ஜாகீ ர் உசேன் மற்றும் குன்னக்குடி வைத்தி யநா தன் உ ள் ளிட்ட பல இசையமை ப்பாளர் களிடம் பணி யா ற்றினார். டிரினிட்டி காலேஜ் ஆப்மியூ சிக் கல்லூ ரியில் கி ளாசிக்கல் மி யூசிக் கில் ப ட்டம் பெ ற்றார். இவரது ம னை வி பெ யர் ஷெ ரினா பா னு.

காதிஜா, கீமா, அமின் என மூ ன்று பிள்ளைகள் உ ள்ளனர். 1992 இல் தனது வீ ட்டி லேயே இ சைக் க லைய கத்தை அ மைத் தார். இதே ஆண்டு வெ ளி யான ம ணிர த்தின த்தின் ரோஜா தி ரை ப்படம் இவருடய வா ழ்க்கையில் தி ருப்பு முனை யாக அமை ந்தது. இப்பட த்தின் பா டல்க ள் அ னைத் தும் பிரப லமாயி ன. இவ ருக்கு முதல் தே சிய வி ருது வாங் கித்தந்தது.

பின்னர் 1997ல் மின் சாரக்க னவும், 2002 ல கான் இ ந்தி பட மும் கன் னத் தில் மு த்த மி ட்டால் படமும் இவ ருக்குத் தே சிய விருதுகள் வா ங் கித் தந் தன. முத்து திரை ப்படம் சப்பானில் வெற்றி பெற்று. இவரது பு கழ் உலக மெங் கும் ப ரவத் தொ டங் கியது. இவரால் வா ங்கப் பட்ட ஏ.எம் ஸ்டுடி யோ ஆசி யா விலே யே. நவீ ன தொழில் நுட்ப ரெ கா ர்டி ங் ஸ்டு டி யோவாக உள்ள து.

இதெல்லாம் ஒரு புற ம் இ ரு க்க இவரின் ம தம். இஸ் லாம் இ ருக்கின்ற கா ரண த்தால். இவரது ம னைவி மக ளின் புகை ப்படங்கள் இ ணையத் தில் காண் பது அ ரி தான கா ரியம். அவ்வாறு இவர் வெ ளி யில் வரு கின்ற வே ளைக ளில முக ங்க ளை மற் றவர்கள் பா ர்க் காத வாறு மூ டியவாறே வ ருவா ர்கள்.

இந்த வகை லாக டவுன நே ரத்தி ல் ர குமானும் அவரது ம னைவியு ம் ச மீப த்தில் எடு த்துக்கொண்ட பு கைப் படம் வை ர லாகி வருகி ன் றது. இதனை பா ர்த்த ரசிகர் கள் அட இது தான் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் ம னை வியா என்று வா யை பிளந் து பா ர்த்து வருகி ன்ற னர். இதோ அவ ரின் புகை ப்படம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published.