ப்ப்பா நடிகர் ஸ்ரீகாந்தின் மனைவி ஒரு பிரபல நடிகையா .? அட இத்தனை நாள் இது தெரியமா போச்சே ?? புகைப்படத்தை பார்த்து வாயைப்பி ள ந்த ரசிகர்கள் ..!!

திரையரங்கம்

நடிகர் ஸ்ரீ காந்த் ஒரு இ ந்திய திரை ப்பட நடி கர் ஆவார். இவர் 28 பிப்ரோரி 1979ஆம் ஆ ண்டு அன்று பிறந் தார். இவர் த மிழ் திரை யுலகில் மு க்கியமாக தன து படை ப்புகளு க்கு ரொம்ப பெயர் பெற்றவர் எ ன்பது குறி ப்பிடத க்கது. ரோஜா கூட்டம் என்ற கா த ல் பட த்தி ல் அறிமுக மான நடிகர் ஸ்ரீ காந்த் இவர் ஏப்ரல் மாதத் தில், மன செல்லம், பார்த்திப ன் க னவு உள்ளி ட்ட பல பட ங்களி ல் நடித் தார். பின்னர் அவர் ஜூட், போஸ் மற்றும் ட்ரோஹி ஆகிய வற் றில் அ திர டி வே டங்களி ல் நடி த்தார்.

அடுத்த ஆண்டுகளில் அவரது ப டங் கள் வ ணி க ரீ தியா ன வெ ற்றி பெறத்த வறி விட் டன. இது அவரை தெ லுங் கு மற்றும் ம லையா ள திரை ப்படத் தொழி ல்களில் ஈ டுப ட வ ழிவ குத் தது. தெலுங்கு படங்க ளி ல் ஸ்ரீ ராம் என்ற பெ ருமையைப் பெ ற்றா ர்.

கே. பாலச்சந்தரின் டெ லி சீரி யலா ன ஜன்னலில் அவருக்கு ஒரு சிறி ய பா த்தி ரமு ம் இருந்தது. நடிகர் ஸ்ரீ காந்த் ஸ்ரீ ராமாக செ ன்னை யில் ஒரு த மிழ் பேசும் குடு ம்பத்தில் பிற ந்தார். ஆஸ் திரேலி யாவில் எம்.பி.ஏ படிப்பை முடி த்து உ ள்ளார். அவர் 2007 நவ ம்பரில் வந் தனா என் பவரை தி ரும ணம் செ ய்து கொ ண்டா ர்.

இந்த த ம்ப தியருக்கு இரண்டு குழ ந் தைகள் உ ள்ள னர். ஒரு ம கன் மற்றும் ஒரு ம க ள் உ ள்ளனர்.இந் நிலையில் நடிகர் ஸ்ரீ காந்த் தனது ம கன் மற்றும் மக ளுட ன் எடு த்துக்கொ ண்ட புகை ப்படத்தை தனது ச மூ க வலைத ளப்பக்க த்தில் வெ ளியிட் டு இ ருந் தார்.

அதனை கண் ட ரசிகர் கள் நடிகர் ஸ்ரீ காந்துக்கு இவ்வளவு பெரி ய அ ழ கி ய ம களா என ஆ ச்ச ரி யம் அ டைந்துள் ளனர். தற்போது அந்த குடு ம்ப பு கைப் படம் ச மூ க வலைத ளப்பக்க த்தில் வை ரலாகி வருகி ன்றது. இதோ அந்த புகைப்படம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published.