இந்த புகைப்படத்தில் இருக்கும் சின்ன குழந்தை யாருனு தெரியுமா.? புகைப்படத்தை பார்த்து அட இந்த பிரபல முன்னணி நடிகையா என்று ஷா க்கான ரசிகர்கள் !! இதோ ..!!

திரையரங்கம்

நடிகை ஷா லினி பா ண்டே 23 செப்டம்பர் 1994ஆம் ஆண்டு அன்று பி றந் தார். இவர் தெலுங்கு, த மிழ் மற்றும் இந்தி மொழி பட ங்க ளில். தோன்றும் ஒரு இ ந்திய நடிகை ஆவார். அவரது திரை ப்பட அறிமு கமானது 2017 தெ லுங்கு கா த ல் பட மான அர்ஜுன் ரெ ட் டியில் நிக ழ் ந்தது. அவர் இரண்டு யஷ் ராஜ் பி லிம் ஸ் தயாரிப் புகளு டன் பா லிவு ட்டி ல் நு ழை வார்.

சமூக ந கைச்சு வை ஜெ யேஷ் பாய் ஜோர்டார் மற்றும் வா ழ்க் கை வ ரலா ற்று நாட கம் ம கா ராஜா. ஜபல் பூரில் உள்ள ஒரு தி யேட் ட ரில் த னது வாழ் க்கை யைத் தொ டங்கி னார். ஹி ட் திரை ப்ப டமான அர் ஜுன் ரெட் டி மூ லம் தெலு ங்கில் அ றிமுகமா னார்.

அவள் தெலு ங்கை சர ளமா க பேச வி ல்லை எ ன்றாலும், அவள் சொ ந்தமாக டப் பிங் செ ய்தா ள். அக்டோபர் 2019 இல் அவர் 100% கா த ல் மூ லம் த மிழி ல் அ றி முக மா னார். அதன் பி றகு ம காநதி என்ற கி ளாசிக் பட த்தில் அவர் ஒரு க தாபா த்திரத்தில் நடி த்தார்.

அவர் 2020 ஆம் ஆண்டில் ரன்வீர் சி ங் ஸ் டாரர் ஜெ யேஷ்பாய் ஜோ ர்டார் உ டன் பா லிவு ட்டில் அ றிமுகமா கி றார். மேலும் 2021 ஆம் ஆண்டில், ஜுனைத் கா னின் ம கா ரா ஜா படப் பிடிப் பைத் தொட ங்கினா ர். இவர் த னது மு தல் படத் திலே சி றப் பாக நடித் து ர சி கர்க ளின் ம னதில் இ ட ம் பிடித் து விட் டார்.

அது மட் டுமின்றி நடிகை ஷா லினி பா ண்டே தெலு ங்கு, ஹி ந்தி த மிழ் என பிஸியாக உள் ளார். இந் நிலை யில் ச மூக வலை த்தள த்தில் ஆ க்ட்டி வ்வாக இரு க்கும் ஷாலினி பாண்டே தற் போது பதி வி ட்டு ள்ள புகை ப்படம் ர சிகர் களை அதி ர் ச்சி யில் ஆ ழ்த்தியு ள்ளது. தற்போது அவ ரது சி றுவய து புகை ப் படத்தை ச முக வ லைதளக ளில் வெ ளி யா னது. இதோ அந் த புகை ப்படம

Leave a Reply

Your email address will not be published.