அடடே.. கமல் நடிப்பில் வெளியான ஆ ளவ ந்தான் படத்தில் சிவா.? அட இத்தனை நாளா இது தெரியாம போச்சே.? இ ணையத்தை கலக்கும் வைரல் புகைப்படம் உள்ளே..!!

திரையரங்கம்

த மிழ்  தி ரையுல கில்   தனக் கென   ஒரு   இ டத்தை   பி டித் து   பல  ஆ ண்டு களாக   சா த னை  படைத்து முன்னணி   ந ட்சத்தி ரமா க   தி கழ் ந்து   கொண்டு   வருகி றார்   நடிகர் கமல்ஹாசன் அவர்கள். இவர் நடித்த படங்கள்   எ ல்லா   வற்றை யும்   ம க்கள்   ம னதில்   நீங்கா த   இடம்   பிடித் துள் ளது. ஒரு சில   படங்க ள்   மட் டும்  ம க்க ள்   இடம் சரியான   வரவேற்பு   இ ல்லை.

தற்போது கூட நடிகர் கமல்ஹாசன் அவர்கள் விக்ரம் எனும்   தி ரைப்ப டத்தி ல்   நடித்து கொண்டு   இரு க்கி றார் என்பது   குறிப் பிடத்த க்கது. இந்த   பட த்தை   முன்ன ணி   இய க்குனர்   லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்கள்   இய க்கியு ள்ளார். அந்த படத்தை தொடர்ந்து கமல் இந்தியன் 2   பட த்திலு ம்   நடித்து   வ ருகிறார்.

அதில் ஒரு   சி ல   பிர ச்ச னைக ளும்   ந டந்து   கொண் டிரு ந்தது   அது தற்போது   முடிந்து   விரை வில்   ப டப்பிடி ப்பு    துவங்கும்  என   எதி ர்பார் க்கப்ப டுகி றது. மேலும் நடிகை   கம ல்ஹாசன்   நடி ப்பில்   வெ ளியான   ஆளவ ந்தான்  படம்   ம க்க ள்   ம த்தி யில்   பெரும் ஒரு   ந ல்ல   வ ரவே ற்பு   பெ ற்றே   வந் தது.

அதன் பின்னர்   முத ன்மு தலாக   12B படத்துல சின்ன சின்ன   வே டங்க ளில்  நடித்தார். பின்னர்  வெ ங்கட் பிரபு இ யக்க த்தில்   அ றிமுக மானார். அவர் பெரு ம்பா லும்   நடித்த படங்கள்   எ ல்லா மே   காமெடி படம் தான் குறிப்பா   சொ ல்லனு ம்னா  த மிழ்   படம் ஹீரோ   நடி த்த   த மிழ்   படம்   சூ ப்பர்ஹி ட்   படமாக   அ மைந்தது . மேலும் ஆளவ ந்தான் பட  காட்சி இதோ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.