சற்றுமுன் பிரபல முன்னணி நடிகை தி டீரென்று ம ரண ம்.. அதி ர்ச்சி யில் பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் ..!! சோக த்தில் க தறி அ ழும் குடு ம்பத்தி னர்..!!

திரையரங்கம்

த ற்போது சி னிமா உ லகில் ஏ ராள மான நடிகர்கள், நடிகைகள் பலரும் சமீபகாலமாக உ யிரி ழந்து வருகி ன்றார்கள். அந்த வகையில் மலையாள நடிகையும் மற்றும் நாடக கலை ஞருமான நடிகை ஸ்ரீ லட்சுமி என்பவர் நேற்று உட ல்நல க்கு றைவால் உயி ரிழந்து ள்ளார். இந்த சம்பவம் மலையாள திரை உலகையே சோக த்தில் ஆழ் த்தி யது.

நடிகை ஸ்ரீ லட்சுமி அவர்களுக்கு 38 வயது தான் ஆகி ன்றது. இவர் பல தொலை க்காட்சி தொடர்கலும், பல ஹி ட் திரை ப்படங்க ளிலும் மட்டும் ஒரு சில குறும் படங்க ளிலும் நடி த்துள் ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. மேலும் அருண் என்ற ஒரு இய க்குனர் இயக்கிய இசை ஆல்ப த்தில் என்ற ஒரு கதாபா த்திர த்தில் மூ லமாக த்தான்

நடிகை ஸ்ரீ லட்சுமி என்பவர் சினிமா உலகி ற்கு அறிமு கமாகியுள்ளார். அதன் பிறகு தான் பி ரபலமடை ந்தார். அதனை தொடர்ந்து இவருக்கு வினோத் என்ற ஒருவ ருடன் தி ரும ணம் நடைபெ ற்றது. அதன்பிறகு இவர்களுக்கு 2 மக ன்கள் உள்ளா ர்கள். மேலும் நடிகை ஸ்ரீ லட்சுமி என்பவர் கேர ளாவில் ஜெய கேரளா நாடக கல் லூரியில்.

பல்வேறு நாடக நிக ழ்ச்சிக ள் மூ லம் புகழ் பெற்று ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. அந்த நா டகத்தி ற்காக இவர் 2020ஆம் ஆண்டு கேரள அ ரசி ன் விருதை ஒன்று வெ ன்று ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் இவருக்கு நி மோனி யா நோ யினா ல் பாதி க்கப்ப ட்டு மரு த்து வம னையில் சி கிச் சை பெற்று வந்து ள்ளார்.

அந்த சி கிச் சை ப லனி ன்றி இவரும் உயி ரிழந்து ள்ளார். நடிகை லட்சுமியின் ம றை வு மலையாள திரை யுலகில் பெரும் அ திர்ச் சியை ஏற்படு த்தியு ள்ளது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். மேலும் இவரது ம றைவி ற்கு திரை பிரபல ங்களும் உ றவின ர்களும் பலரும் இர ங்க ல் தெரிவி த்து வருகி ன்றார்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published.