இந்த ஒரு இலையை வாயில் போட்டு மென்றால் 7 நாட்களில் சைனஸ்,ஆஸ்துமா முற்றிலும் குணமாகும்!

ஆரோக்கியம்

ஆஸ்துமாவை நோ ய் என்று சொல்வதை விட நுரையீரலில் ஏற்படுகிற த ற்காலிக சீர்கு லைவு என்று சொல்லலாம்.பரம்பரை காரணமும், ஒ வ்வாமையும் ஆ ஸ்துமா வரு வதற்கு முக்கிய கா ரணமாகிறது.

உணவு, உடை, தூசு, புகைப்பிடித்தல், தொழிற்சாலை கழிவுகள் என சுத்தமாக கா ற்றையே பார் ப்பது அ ரிதாகிக் கொண்டிருக்கிறது என சொல்லலாம்.எங்கு பார்த்தாலும் தூசு, மாசடைந்த காற்றையே நாம் சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

இவையெல்லாம் தான் ஆ ஸ்துமா அ திகரிக்க காரணங்கள், நுரையீரல், மூக்கு, தொண்டை ஆகியவற்றில் நோ ய்த்தொ ற்று இ ருந்தால் ஆ ஸ்துமாவைத் து ண்டும்.அ டுக்குத் து ம்மல், மூக்கொ ழுகுவது, மூக்கடைப்பு, வற ட்டு இரு மல் போன்றவற்றிற்கு சி கிச்சை எடுக்காத போதும் ஆ ஸ்துமாவுக்கு வழிவகுக்கும்.

சரி வாருங்கள் இந்த ஒரு இலை சைனஸ் ஆஸ்துமா நிரந்தர தீர்வு மூக்கடைப்பு தும்மல் இருமல் உடனடி தீர்வு தரும். கேளே உள்ள வீடியோவில் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published.