அட கடவுளே தேவதை போல இருந்த நடிகை சமீரா ரெட்டியா இது? அட கொடுமையே வயதான தோற்றத்தில் புகைப்படத்தை பார்த்து ஷாக்காகும் ரசிகர்கள்..!!

திரையரங்கம்

நடிகை சமீரா ரெட்டி ஒரு இ ந்தி ய முன் னணி நடிகை ஆவார். இவர் இ ந்தி திரை ப்பட த்தின் மூ லம் சி னிமாவிற்கு அ றிமுக மானார். நடிகை சமீரா ரெட்டி இ ந்தி மட் டுமல் லாமல் த மிழ், தெலு ங்கு, பெ ங்காலி, கன் னடம் மற்றும் மலை யாள மொழித் திரை ப்பட ங்களில் நடித்து ள்ளார். த மிழ் சி னிமாவில் சில வருட ங்கள் வருட ங்களாக இளைஞ ர்கள் ம த்தியில் பிரப லமான ஒ ருவராக திகழ் ந்து வந்த  இவரது த மிழில் முதல் பட த்தி லேயே இளைஞ ர்களின் ம த்தியில் நீங்கா இடம் பிடித்து விட்டார்.

மேலும் அந்த திரை ப்பட த்தில் அ திகமான கா ட்சிகள் இ ல்லை என் றாலும் ம க்கள் ம த்தியில் நீ ங்கா இ டம் பிடி த்து வி ட்டார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். மேலும் இவர் ஹி ந்தி சி னிமாவில் தான் மிக பிரப லமாக இருந்து வருகி ன்றார். நடிக்க வந்த சில ஆண் டுகளிலே யே இவர் தி ரும ணம் செய்து கொண்டு கு ழந் தை கு டும்ப ம் என்று செ ட்டிலாகிவி ட்டார்.

மேலும், இவர் த மிழில் எந்த ஒரு வாய் ப்பும் கிடை க்காது என்று நினை த்துக்கொ ண்டு இ ந்தித் திரை ப்பட ங்களில் ம ட்டும் க வனம் செலு த்தி வருகி ன்றார். அதனைத் தொடர் ந்து தற்போது ஹி ந்தி சி னிமாவின் வி ட்டு கு டும்ப வாழ் க்கையில் க வனம் செலு த்தி வருகி ன்றார். இவர் கன் னடத்தில் 2013 ஆம் ஆண்டு வெ ளியான வர தநா யகா இந்த திரை ப்பட த்தில் கடை சியாக நடித்தார்.

அந்த திரை ப்பட த்திற்கு பிறகு அந்த உ றுதிப்படு த்தும் நடி க்கவி ல்லை சி னிமாவை வி ட்டு வி லகிய நடிகை போல் இருந்த கொ ஞ்ச கால த்திலே யே வ யதான தோ ற்ற த்தில் மாறியு ள்ளார். இதனை தொடர் ந்து இவருக்கு 2019ஆம் ஆண்டு ஒரு பெ ண் கு ழந் தை பிற ந்துள் ளது.

இவர் இரண்டு குழ ந்தை க்கு தா யான நி லையில் ஒரு புகை ப்பட த்தை வெ ளியிட்டு ள்ளார். அந்த புகை ப்பட த்தை பார் த்த ரசிக ர்கள் பல ருக்கும் ஆ ச்சரிய த்தை ஏற்ப டுத்தியு ள்ளது. அந்த புகை ப்பட த்தில் சு ருங் கிய தோ ல் வெ ள்ளை மு டி வ யதா ன பெ ண் போன்ற கா ட்சியளி த்தார். அந்த புகை ப்பட த்தை பார் த்த ரசிக ர்களுக்கு பெரும் அ திர்ச் சியாகி வி ட்டது. அந்த புகை ப்படம் தான் தற்போது ச மூக வலை த்தள த்தில் மி க வைர லாக பர வி வருகி ன்றது…

Leave a Reply

Your email address will not be published.