கே ட்க வே ம னசு ப தறு து!! ம னைவியின் பி றப்பு று ப்பை ஊ சிநூ லால் தை த்த கணவன்.. பரப ரப்பு ச ம்பவம்..

செய்திகள்

ம னைவியின் ந டத் தையி ல் சந் தே கப்பட கணவன், மனைவியின் பி றப் பு றுப் பை ஊ சி நூ லால் தை த்த ச ம்பவம் பெரும் பர பரப் பை ஏற் படுத்தியுள்ளது.

மத்திய பிரதேச மாநிலம் சிங்க்ராலி மாவட்டத்தில் உள்ள மடா கிராமத்தில் 55 வயதான நபர் ஒருவர் தனது 35 வயது மனைவியுடன் வசித்துவந்தார். மனைவியின் மீது அ வருக்கு ச ந்தேகம் வ ரவே, இதுகு றித்து இ ருவருக்கும் அ டிக்க டி ச ண் டை ஏ ற்பட் டுள்ளது. அதும ட்டும் இ ல்லாமல், த னது ம னைவி யை அந்த நபர் அ டித் து ள்ளா ர்.

ஒருகட் டத்தில் ம னைவியின் மீ தான ச ந்தேகம் அ திகரி த்தநி லையில், தனது மனைவியை ஒரு அ றையில் போ ட்டு பூ ட்டி, அவரது பி றப்பு றுப் பை ஊ சி நூ ல் வை த்து தைத் துள் ளார். இ தில் வ லியால் அ லறிய அந்த பெண், அ ங்கிருந்து த ப்பித்து அ ருகில் இ ருந்த கா வல் நி லையத்தில் இதுதொ டர்பாக புகா ர் அ ளித்துள்ளார்.

பெ ண் கொ டுத்த புகா ரை அடு த்து, அந்த பெண்ணின் க ணவரை போ லீசார் கை து செய்து விசாரணை நடத்திவருகின்றனர். அ ந்த பெ ண்ணை சி கிச் சைக்காக போ லீசார் ம ருத்து வமனையில் அ னும தித்து ள்ளனர். இந்த ச ம்பவம் நாடு முழுவதும் பெ ரும் அ திர்ச் சியை ஏ ற்படுத் தியுள்ளது.source tamilspark

Leave a Reply

Your email address will not be published.