3 நாட்களில் பயங்கர தொடை இடுக்கில் அ ரி ப்பு உள்ள அ ரிக்கும் தோ லழ ற்சி அ ரிப்பு 3 நாளில் நிரந்தரமாக இந்த வீடியோ பாருங்க..!!

ஆரோக்கியம்

முக்கியமான விவாதங்களில் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது, தி டீரென ஏற்படும் அ ரிப் பால், கைகளை மறைமுக இடங்களில் வைத்து, சொ றியும்போது எ ன்னவாகும்? மரியாதைக்குரிய ஒருவருடன் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது, தா ங்கமுடியாத அ ரிப்பு ஏற்பட்டு, தொடை இடுக்கு அல்லது அ ந்த ரங் கப் பகுதிகளில் சொ றியும்போது, நம் மதிப்பு அங்கே ச ரிந்துவிடும்இதுபோன்று, பல இடங்களில் நம்மை தர்ம சங்கடப்படுத்திவிடும் பாதிப்புதான், இந்த அ ரிப்பும், சொ றியும்.

எதனால் ஏற்படுகிறது, அ ரிப்பு?
உடலில் அ ரிப் பு ஏற்பட பல காரணங்கள் உள்ளன, நாம் உறங்கும்போதோ, வயல்வெளிகளில் நடமாடும்போதோ பூச்சிகள் க டிப் பதாலோ அல்லது நம்மீது ப டுவதாலோ ஏற்படுபவை. நாம் சாப்பிடும் உணவில் நமக்கு ஒ வ்வாமை ஏற்படுத்தும் கருணைக்கிழங்கு, கத்தரிக்காய் போன்ற சில காய்கறிகளை, மீன், முட்டை போன்ற அசைவ உணவுகளை சாப் பிடுவதால் ஏற்படும். சிலருக்கு எதனால் பாதிப்பு ஏற்பட்டது என்பதே தெரியாமல்,. உடல் எங்கும் சிவந்து வீங்கிவிடும் இதுவும் ஒ வ்வாமை பா திப்பே.

பு ற்றுநோ ய் மற்றும் இரத்த அ ழுத்தம் போன்ற உ யிருக்கு ஆ பத் தான பி ரச்ச னைகள் ஏற்படாமல் இருக்க நீங்க ‘இத’ சா ப்பிடுங்க!புற்றுநோ ய் மற்றும் இரத்த அழுத்தம் போன்ற உயிருக்கு ஆ பத்தான பி ரச்ச னைகள் ஏற்படாமல் இருக்க நீங்க ‘இத’ சாப்பிடுங்க!

சிலர் உடலை நன்கு தே ய்த்துக் கு ளிக்காமல், அ ழுக்கு தே ங்கி அதனால், பூ ஞ்சை ஏ ற்பட்டு, உ டலில் தடி ப்பு வ ரலாம். அந் தர ங்க பகுதிகளை, சு த்தமாக வை த்திருக்காத பலருக்கும், இது போன்ற அ ரிப்பு ஏ ற்படும். பூச்சிகள் க டிப்பதால், தோ லில் ஏற்படும் த டிப்பில் கி ருமிகளின் பரவல் காரணமாக, அ ரிப்பு ஏ ற்படும், அ ரிப்பைப்போக்க அ னிச்சையாக சொ றியும்போது, த டிப்பில் இருந்து வேறு இடங்களுக்கும் ப ரவுகிறது. மேலும், அ ழுத்தி சொ றிவதால் கா யம் ஏற்பட்டு, த டிப்பு பு ண்ணாக மாறிவிடுகிறது. அ ரிப்பை உடனே கு ணப்படுத்தாவிட்டால், அது ச ருமவி யாதி யாக மாறி, க டுமையான பா தி ப்புகளை உ ண்டாக்கிவிடும்.

சரி வாருங்கள் பயங்கரஅரிப்பு தொடை இடுப்பில் உள்ள அரிக்கும் தோலழ ற்சி அ ரிப்பு 3 நாளில் நி ரந்தரமாக இந்த வீடியோ பாருங்க..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.