அட, புகைப்படத்தில் இருக்கும் இந்த சின்ன குழந்தை யாரென்று தெரியுமா.? இன்று இவங்க தான் இந்திய சினிமாவையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்த பிரபல நடிகை..!! இதோ ..!!

திரையரங்கம்

ஹி ந்தி சினி மாவை ஆட்டி ப்படை க்கக் கூடிய ஒரு நடி கையாக வலம் வருபவர் நடிகை கங்கனா ரனாவத். இவர் ஹிந் தியில் இவரது நடி ப்பிற்கு ஏ ராள மான ரசிக ர்கள் உள்ளனர். இவர் கிட்டத்தட்ட 5 தேசிய விரு துகள் வாங்கி உள் ளார். சமீப காலமாக நடிகை கங்கனா ரனாவத் அவரது வாழ் க்கை யில் நடந்த பல க சப்பான அ னுபவ ங்களை பல பேட்டி களிலு ம் பல மேடை களிலும் கூறி வரு கிறார்.

அது ம ட்டுமி ல்லாமல் ஹிந்தித் திரையு லகில் நடக்கும் பல அவ லங்க ளையும் கங்கனா வெளி ப்படை யாகவே தெரிவி த்து பல சிக் கல்க ளுக்கு உள்ளா னார் எ ன்பது குறிப்பி டதக்கது. தாம்தூம் படத்தில் நடித்து த மிழ் திரையு லகிற்கு அ றிமு கம் ஆனாலும்

எதி ர்பா ர்த்த அள விற்கு இப்படம் வெற்றி பெ றாததால் அடு த்தடு த்து தமிழி ல் பட வா ய்ப்பு கிடை க்காமல். இவரது தாய் தே சமான ஹி ந்திலே யே கு டியேறி னா ர். தற்போதுதான் மீ ண்டும் த மிழில் கொடிகட்டு வத ற்கான வாய் ப்பு கிடைத் துள்ளது.

அதாவது ஜெ யலலிதா வாழ் க்கையை மைய மாக எடு த்துள்ள தலைவி பட த்தில் க தா நாயகி யாக நடித் துள்ளார். இப் படத்தை சிலகா ட்சிகள் வெ ளியாகி ச மூக வலை தளங் களில் நல்ல வ ரவே ற்ப்பை பெற் றது. அதும ட்டுமி ல்லாமல் பலரும் நடிகை கங்கனா ரனாவத் ஜெய லலிதாவே வா ழ்ந்து ள்ளார் எனவும்

புகழ் ந்து தள் ளினர். அதனை தொ டர்ந்து சினி மாவில் தனது நடி ப்பி ன் மூ லம் எந்த அ ளவுக்கு வெற்றி இ வரது வா ழ்க் கையில் வரு கிறதோ அதே அளவிற்கு பல ச ர்ச் சைகளு ம் இவரது வா ழ்க்கையி ல் வந்து போ வது இய ல்பா கவே உ ள்ளது.


நடிகை கங்கனா ரனாவத் அவ் வப்போது தனது ச மூக வலைதள பக்க த்தில் கரு த்துக்க ளையும் மற்றும் புகைப்பட ங்களையும் பதிவு செய்வார். அந்த வகையில் தற்போது தனது சி றுவ யதில் பள்ளி ப ருவ த்தில் எடு த்துக்கொ ண்ட புகைப்ப டத்தை வெளி யிட்டு ள்ளார். இதோ அந்த புகை ப்படம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published.