நடிகர் ஷாருக்கானின் மகளை யாரும் இதுவரை பார்த்துள்ளீர்களா.? புகைப்படத்தினை பார்த்து அட இந்த பிரபலமா என்று வாயைப்பிள ந்த ரசிகர்கள் !! இதோ..!!

திரையரங்கம்

நடிகர் ஷாருக்கான் ஒரு இ ந்தியத் திரை ப்பட நடிகர் ஆவார். இவர் பா லிவு ட்டில் பாட்ஷா என்றும் அழை க்கப்ப டுகிறார். இவர் எந்த ஒரு சினிமா பி ன்னணி யும் இல் லாமல் தொலை க்காட்சி மூ லமாக தனது தி றமை யினால் முன்னேறி படி ப்படி யாகத் தனது தி றமைக ளை வளர் த்துக் கொண்டு பாலி வுட்டில் தன க்கென ஒரு இட த்தை பிடி த்து ள்ளார் எ ன்பது குறிப்பி டதக்கது.

இவர் 1992 இல் பா லிவுட்டில் டர் என்ற திரை ப்பட த்தின் மூ லம் எ திர்ம றையா ன கதா பாத்திர த்தில் அ றிமுக மானார். அதன் பிறகு தனது தி றமை யினால் வளர் ந்து தற்போது மு ன்னணி நடிக ர்களில் ஒ ருவ ராக பெயரை த க்க வைத் துக் கொ ண்டிரு க்கின்றார்.

உலகில் உள்ள அ த்தனை ரசிக ர்களை தனது நடி ப்பினால் இழு த்து மி ல்லியன் கண க்கில் ரசிகர் பட் டாளத்தை கொண்ட ஒரே நடிகர் ஷாருக்கான் பெருமை இவரையே சாரும். மேலும் இந் தியா வில் மிக உ யரிய விரு தான பத்ம ஸ்ரீ சிற ந்த கு டிமக ன் விருது ப ல்வேறு சர் வதே ச வி ருதுக ளையும் வென் றுள்ளார் எ ன்பது குறிப் பிடத்த க்கது.

மேலும் இவர் நடி கராக ம ட்டுமி ல்லாமல் ஒரு தயா ரிப்பாள ராகவும் இருந்து வரு கின் றார் எ ன்பது குறிப் பிடத்த க்கது. இ ந்தியன் பி ரீமியர் லீக் கிரி க்கெட் அணி கொ ல்கத்தா நைட் ரைட ர்ஸ் அணி உ ரிமை யாளரும் நடிகர் ஷாருக்கான்.

இந்நி லையில் தற்போது ம களு டன் இரு க்கும் புகை ப்படம் ச மூக வலை த்தள ங்களில் வெளி யாகி வை ரலாக பரவி வரு கிறது. அதில் ம கள் மட் டுமல் லாமல் குடு ம்பத் துடன் இரு க்கும் புகை ப்படமு ம் வெளி யாகியு ள்ளது. இதனை பார் த்த ரசிக ர்கள் நடிகர் ஷாரு க்கானின் ம களா இது என்று ஆ ச்சரி யத்தில் உள் ளார்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published.